Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

گزارش لوله‌های قابل عایقکاری

این گزارش میزان لوله های قابل عایقکاری قراردادهای ناتمام را نشان می دهد؛ قراردادهایی که هنوز لوله خام دارند به تفکیک سایز لوله و تعداد شاخه و متراژ باقیمانده برای پوشش، لیست می شوند.
گزارش لوله های قابل عایقکاری

نکات
1- ممکن است هنگام به روز رسانی بخش تولید قراردادهای قدیمی، آمار تخلیه به روز نشود و میزان تولید از میزان تخلیه بیشتر شود! در این صورت در گزارش، خطای Conflict نشان داده می شود. برای اصلاح خطای Conflict به فرم Old Statistics بروید و قرارداد را انتخاب کنید سپس تعداد و متراژ کل لوله های تخلیه شده را با لوله های پوشش شده مقایسه کنید.
2- در این گزارش فقط قراردادهایی که لوله خام قابل عایقکاری دارند، نشان داده می شود.
3- منظور از ستون «کل لوله ها»، لوله های وارده قابل عایقکاری که بصورت خام از کارخانه خارج نشده اند، می باشد.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com