Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

گزارش وضعیت خرکهای واحد انبارش

در این گزارش تعداد لوله های موجود در هر خرک به تفکیک قرارداد و سایز لوله نشان داده می شود. که می توان بطبق هر ستون، مرتب سازی کرد.

گزارش وضعیت خرکها
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com