Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

لوله های نامنطبق

در این فرم، واحد کنترل کیفیت لوله هایی را که به هر دلیل Accept نیستند با جزئیات کامل ثبت و مدیریت می کند. لوله های معیوب خام، پوشش شده و دپو شده برای بارگیری به ترتیب در سربرگهای Coating، LoadIn و LoadOut طبقه بندی می شوند.
لوله های نامنطبق پوشش شده تا وقتیکه از این فرم حذف نشوند و یا Close نشوند، قابل بارگیری نیستند. بنابراین لازم است در این خصوص هماهنگی و به‌روز رسانی دائمی بین واحد یارد و کنترل کیفیت وجود داشته باشد. (این محدودیت برای لوله های خام در هنگام بارگیری وجود ندارد)

لوله های نامنطبق
اضافه کردن لوله جدید
1- قرارداد را انتخاب کنید.
2- یکی از سربرگهای LoadOut, Coatin, LoadIn را انتخاب کنید.
3- دکمه Add Pipe را کلیک کنید تا فرم زیر باز شود:

اضافه کردن لوله های نامنطبق
4- پارامترهای لوله معیوب را وارد کنید و دکمه Add را کلیک نمایید.
از لینک Pipe No و دکمه Check Pipe برای  جستجوی لوله  و مطابقت آن با آمار یارد استفاده کنید. در صورتیکه لوله بازرسی مجدد شده است، تاریخ و نتیجه آنرا در قسمت Re-inspection ثبت کنید (این قسمت معمولا در هنگام ویرایش لوله مورد استفاده  قرار می گیرد تا تاریخ تغییر Situation آن ثبت شود)
از قسمت Defect Rate و Acceptable به ترتیب برای ثبت میزان عیب و حدود قابل پذیرش در لوله های خام استفاده می شود.
از قسمت Remark برای ثبت سایر عیبها در لوله هایی که بیشتر از  یک عیب دارند، استفاده نمایید.

Close کردن لوله
پس از تعمیر و رفع عیب لوله های Hold و تبدیل شدن به Accept، اصطلاحاً آنها را Close می کنیم. برای این منظور یکی از سربرگهای LoadOut, Coating, LoadIn را که لوله در آن ثبت شده است انتخاب کنید و در قسمت PipeNo آنرا جستجو کنید. سپس لوله را انتخاب و کلیک راست کنید و گزینه Close را انتخاب کنید. برای اطمینان از صحت CPN آن (در مراحل Coating و LoadOut) در مرحله بعدی پس از کلیک راست، روی گزینه Update CPN کلیک کنید تا CPN ثبت شده در واحد یارد را مشاهده نمایید.

Open کردن لوله
Open کردن لوله به معنی تغییر وضعیت لوله به یکی از حالتهای Hold, Reject, Short می باشد که در صورتیکه لوله پوشش شده باشد، مانع از بارگیری آن می شود. (برای لوله های خام محدودیتی هنگام بارگیری بوجود نمی آید) برای Open کردن یک لوله در صورتیکه قبلا آنرا در فرم NC Pipe ثبت کرده اید، پس از جستجو و انتخاب آن، کلیک راست نمایید و یکی از موارد Open را انتخاب کنید. (Open از نوع Reject برای لوله پوشش شده، CPN را صفر می کند) برای Open کردن لوله ای که قبلا در فرم NC Pipe ثبت نشده است، آنرا توسط دکمه Add Pipe اضافه کنید و در قسمت Situation یکی از حالتهای Open را انتخاب کنید.


نکات
1- برای ثبت تاریخ و توضیحات مربوط به بازرسی مجدد لوله، آنرا ویرایش کنید و در قسمت Re-inspection نتیجه را وارد کنید و دکمه Save را کلیک کنید.
2- چنانچه لوله ثبت شده با آمار یارد مطابقت نداشته باشد در فرم Event View به عنوان عدم تطابق نشان داده می شود بنابراین قبل از ثبت یک لوله، از لینک PipeNo و یا دکمه Check Pipe در فرم Add/Edit Pipe استفاده کنید.
3- لازم است مدیر سیستم دسترسی فرم Event View را به صورت Read Only به همه اپراتورهایی که به فرم NC Pipe دسترسی دارند بدهد.
4- علاوه بر فرم اصلی Pipe Protection، در اینجا نیز می توانید توسط دکمه NCR گزارش تفکیکی لوله های نامنطبق را مشاهده کنید و خروجی اکسل یا PDF بسازید.
5- در لیست لوله های LoadOut, Coating, LoadIn با کلیک بر روی عناوین هر یک از ستونها، به ترتیب صعودی یا نزولی مرتب می شود.
6- پس از فیلتر کردن لیست لوله ها بر حسب شماره لوله، CPN، عیب و یا بازه زمانی دکمه ...Copy to Clipboard را کلیک کنید. اکسل را اجرا کرده و همه سلولها را انتخاب کنید سپس در کلیک راست گزینه ...Format Cells را انتخاب کنید در اینجا قالب Text را برای سلولها Ok نمایید. حال روی اولین سلول کلیک راست کنید و گزینه ...Paste Special و سپس Text را انتخاب کنید تا اطلاعات با قالب صحیح به اکسل کپی شوند.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com