Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

فرم یادآوری کار

فرم یادآوری

یادآوری کار
1- متن مورد نظر را جهت یادآوری در قسمت Reminder وارد کنید.
2- اگر این پیام باید در روزهای خاصی از هفته بصورت دائمی نمایش داده شود آنها را در قسمت Date تیک بزنید. اگر فقط مربوط به یک روز خاص است، تاریخ آن را انتخاب کنید.
3- در قسمت Time زمان یادآوری و نمایش پیام را وارد کنید. (این پیام در زمان مشخص شده، 2 بار و با فاصله 30 ثانیه به نمایش در می آید)
4- اگر مایل به پخش Beep هنگام نمایش پیام هستید، Alarm را تیک بزنید و دکمه Add را کلیک کنید.

نکات
1- برای یادآوری کارها، لازم است نرم افزار اجرا شده باشد
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com