Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

گزارش مجوز بارگیری

کل مجوزهای صادر شده برای بارگیری و لوله های غیرمجاز بارگیری توسط این گزارش قابل مشاهده است. واحد کنترل کیفیت مجوزهای بارگیری و لوله هایی که مجوز خروج ندارند را از طریق گزینه License & Deny در فرم اصلی Pipe Protection صادر می کند و در این گزارش لیست کلی آنها نمایش داده می شود.
گزارش مجوز بارگیری
نکات
1- سیستم از بارگیری لوله های موجود در لیست Deny جلوگیری می کند. این لوله ها را واحد کنترل کیفیت به منظور اتمام آزمایشات، تایید بازرسین و ... در فرم License & Deny از خروج استثناء کرده است.

لینکهای مرتبط
مجوز بارگیری
بارگیری لوله
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com