Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

مجوز بارگیری

واحد کنترل کیفیت مجوز بارگیری لوله ها را در این فرم صادر می کند. همچنین شماره لوله هایی که مجاز به بارگیری نیستند نیز قابل ثبت است. در قسمت Total License برای هر مجموعه سایز-ضخامت، تعداد کل لوله هایی که مجاز به بارگیری هستند (خام و پوشش شده) ثبت می شود و در بخش Deny شماره لوله هایی که مجوز خروج ندارند ثبت می شود. هنگام بارگیری، چنانچه لوله ها دارای مجوز خروج (مالی-کیفی) نباشند، اپراتور پیام License دریافت می کند.
مجوز بارگیری صدور مجوز
1- مطابق شکل به ترتیب قرارداد و مشخصات لوله ها (سایز و ضخامت) را انتخاب کنید.
2- مجموع کل تعداد لوله مجاز به بارگیری با احتساب لوله های خام احتمالی را در Total License وارد کنید. تعداد مجوزها باید بزرگتر یا مساوی تعداد Total LoadOut باشد.
3- دکمه Save را کلیک کنید.

ویرایش و حذف مجوز
ردیف مجوز را در لیست مجوزها انتخاب کنید و روی آیکن Edit یا Delete کلیک کنید.

لوله های بدون مجوز
ممکن است برای گروهی از لوله ها بصورت کلی مجوز بارگیری صادر کرده باشید ولی تعدادی از آنها بنابه دلایلی (مانند انجام آزمایشات و یا عدم تایید بازرسین) مجاز به خروج نباشند. در بخش Deny شماره این لوله ها را وارد کنید و دکمه Deny را کلیک کنید تا هنگام بارگیری از خروج آنها جلوگیری شود. چنانچه بعدا لوله مجاز به بارگیری شد، آنرا از این لیست حذف نمایید.

گزارش مجوزهای بارگیری
توسط دکمه License & Deny Report می توانید گزارشی از مجوزهای صادر شده برای کلیه قراردادها و لوله های غیر مجاز آنها برای بارگیری، تهیه کنید. این گزارش همچنین در فرم اصلی نرم افزار و از طریق گزینه License & Deny Report در دسترس است.

نکات
1- چنانچه قبلا تعدادی مجوز برای لوله ها صادر کرده اید، مجموع مجوزهای قبلی و مجوزهای فعلی را در Total License وارد کنید. (از دکمه ماشین حساب استفاده کنید)
2- مدیر سیستم از طریق منوی Options و در سربرگ General می تواند روش بررسی مجوزها (License Check) را تغییر دهد. بطور پیش فرض مقدار License Check برابر با Warning است و هنگام بارگیری، اگر تعداد لوله ها بیشتر از تعداد مجوزهای صادر شده باشد کاربر پیام هشدار License دریافت می کند اما لوله ها قابل بارگیری هستند. اگر مقدار License Check برابر با Enable تعیین شود، کاربر پیام خطا دریافت کرده و لوله ها قابل بارگیری نیستند. و درصورتیکه مقدار Disable انتخاب شده باشد، مجوز بارگیری نادیده گرفته می شود.
توجه: در هر حالت، شماره لوله هایی که در لیست Deny ثبت شده اند، قابل بارگیری نیستند.
3- در قسمت Remark بخش Deny هر توضیحی وارد کنید، هنگام بارگیری برای اپراتور مربوطه نمایش داده می شود. بنابراین یک توضیح مشخص و معنادار برای اپراتور ثبت کنید تا از دلیل ممانعت از بارگیری لوله، اطلاع یابد.

لینکهای مرتبط
گزارش مجوز بارگیری
بارگیری لوله
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com