Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

درخواست کار

ثبت و پیگیری درخواست کار واحدها و فعالیت های انجام شده در شرکت
درخواست کار
شکل 1

ثبت درخواست کار جدید
خلاصه درخواست کار را در قسمت Title، واحدهای درخواست کننده و گیرنده را به ترتیب در قسمت From و To و مسئول انجام درخواست کار را در قسمت Follow Up وارد کنید و دکمه Add را کلیک کنید تا یک شماره درخواست (Job No) به آن اختصاص یافته و به لیست اضافه شود.
درخواست کار را انتخاب کنید و روی آیکن جزئیات (...) کلیک کنید و مطابق شکل 2 آیتمهای درخواست کار را به آن اضافه کنید.

تعریف کارهای مربوط به یک درخواست
شکل 2
حذف درخواست کار
درخواست کار را انتخاب کنید و روی آیکن حذف کلیک کنید. فقط درخواست کارهایی که با نام کاربری شما ایجاد شده اند قابل حذف و ویرایش هستند.

انجام درخواست کار
شماره درخواست کار را جستجو کنید، سپس در لیست آنرا انتخاب و روی آیکن ویرایش کلیک نمایید، گزینه Finish را تیک بزنید و تاریخ پایان کار را درج کنید و دکمه Save را کلیک کنید.

پیگیری درخواست کارها
دکمه Print list را کلیک کنید و جهت پیگیری، یک گزارش سفارشی با توجه به تاریخ درخواست کارها، تاریخ انجام، واحد و ... تهیه کنید.
برای مثال با انتخاب Mechanical در قسمت To و Remain در قسمت Status، از کلیه درخواست کارهای انجام نشده واحد مکانیک گزارشگیری می شود.
پیگیری درخواست کارها
شکل 3
نکات
1- درخواست کار فقط توسط کاربری که آنرا ثبت کرده است، قابل ویرایش یا حذف است.
2- برای مشاهده لیست آیتمهای مربوط به یک درخواست کار، آنرا انتخاب کنید و روی آیکن (...) کلیک کنید.
3- برای چاپ درخواست کار، آنرا انتخاب کنید و دکمه Print Job را کلیک نمایید.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com