Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

گزارش تحلیل توقفات

این گزارش توقفات خط تولید هر کدام از کارخانه ها را در یک بازه زمانی به تفکیک روز، زمان و دلیل نشان می دهد. همچنین تجمیع نتایج را در جدول دیگری به تفکیک واحدها و درصدهای مربوطه ترسیم می کند و در نهایت راندمان تولید را در هر شیفت کاری توسط نمودار نشان می دهد.
گزارش تحلیل توقفات
نکات
1- زمانها بر حسب دقیقه می باشد.
2- نمودار راندمان تولید درصد زمان مفید کاری را نشان می دهد.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com