Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

گزارش پیشرفت قرارداد

نمودار روند پیشرفت یک قرارداد در مراحل تخلیه، تولید و بارگیری

گزارش پیشرفت قرارداد

نکات
1- در این گزارش اولین و آخرین تاریخ تخلیه، تولید و بارگیری قرارداد دیده می شود.
2- این گزارش روزهایی را که قرارداد فعال بوده است نشان می دهد و مکمل گزارش وضعیت قرارداد است. در گزارش Contract Status می توان جزئیات تخلیه، تولید و بارگیری هریک از این روزها را مشاهده کرد.
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com