Itnee Logo
Solutions
راهکارهای فناوری اطلاعات در صنعت و خدمات

راهنمای Pipe Protection

تولید و مانیتورینگ کانکریت

تولید کانکریت
تولید کانکریت در فرم Coating نرم افزار انجام می شود. این فرم برای قراردادهای با پوشش کانکریت به دو بخش تقسیم می شود. بخش بالا اطلاعات عمومی لوله های تولید شده را نشان می دهد. و بخش پایین با توجه به مشخصات انتخاب شده لوله، تاریخ، شیفت تولید و زون، لوله ها را با کلیه پارامترهای کانکریت نشان می دهد.
تولید کانکریت
گزارشات کانکریت
با توجه به نیاز می توان از تعدادی از رولهای یک زون، کل تولید کانکریت در یک شیفت و یا کل تولید در یک تاریخ، گزارش گیری کرد. برای این کار در قسمت پایین فرم Coating دکمه Print را کلیک کنید. سپس زون را انتخاب کنید.
گزارشات کانکریت

گزارشات تولید کانکریت در تاریخ یا شیفت خاص
گزارشات تولید کانکریت در تاریخ یا شیفت خاص
گزارش تولید کانکریت باتوجه به رول
گزارش تولید کانکریت باتوجه به رول
مانیتورینگ کانکریت

در خط تولید کانکریت همزمان با تولید، اطلاعات مربوط به آخرین لوله تولید شده و رول مربوط به آن مورد نیاز است. اپراتورها با توجه به این اطلاعات میزان مواد را کنترل کرده تا پوشش کانکریت طبق استانداردهای پروژه بر روی لوله قرار گیرد.
از طرفی مدیران و بازرسان در دفتر کار خود، می توانند توسط ابزارک مانیتورینگ کانکریت از روند تولید مطلع شوند. این پانل برای نمایش بلادرنگ وضعیت تولید کانکریت طراحی شده است.

نکات
1- با فشردن کلید F از صفحه کلید، میله عنوان مخفی می شود و با فشردن مجدد آن دوباره نشان داده می شود.
مانیتورینگ کانکریت
Home
Copyright ©2005-2019 Itnee.com